Regler

(scroll down for fishing rules in English)

FISKEREGLER

  • Att fiska utan gällande fiskekort beivras som olovligt fiske, vilket är straffbart och redskapen kan tas i beslag. 
  • Att bryta mot gällande bestämmelser kan medföra att fiskerätten omedelbart förverkas.
 •  
  • Fiskekortet är personligt, skall alltid medföras vid fiske och utan anmodan uppvisas för fisketillsynsperson. Har du köpt ett rabatterat fiskekort för medlemmar måste medlemskap kunna styrkas. Kan du inte visa upp ditt digitala årskort (eller dagkort) måste du kunna styrka din identitet.
 •  
  • All form av mete, mäskning och fiske med levande bete, agn, luktmedel eller liknande är förbjudet. Se separat punkt om pimpelfiske.
  • Endast spinn- och flugfiske är tillåtet, samt pimpelfiske från is. 
 •  
  • Vid pimpelfiske från is är bete tillåtet, ej Power Bait eller liknande. Det är förbjudet att återutsätta fisk som har tagits upp ur vattnet vid pimpelfiske, samt att det är förbjudet att mäska och att använda flöte.
  • Ett handhållet redskap per fiskare tillåtet. Det inte tillåtet att lämna redskapet fiskande, med eller utan uppsyn.
  • Fiskekortet berättigar till att fånga och behålla max två laxartade fiskar. När två laxartade fiskar har avlivats är fiskekortet förverkat och ett nytt fiskekort erfordras för allt fortsatt fiske, även C&R. Årskortsinnehavare får endast avliva 1 laxartad fisk per dag och därefter köpa dagskort för allt fortsatt fiske.
  • Barn t.o.m. 17 år fiskar på samma fiskekort som målsman, totalt två laxartade fiskar får behållas per dagkort. För årskort gäller en fisk. Utan målsman närvarande krävs eget fiskekort.  
  • Vid återutsättning av fisk är det förbjudet att använda trekrok (undantaget gädda och abborre). Se separata förhållningsregler som gäller vid catch & releasefiske. Vid vårdslös återutsättning kan fiskekortet omedelbart förverkas.
  • Flytetyg är tillåtet (flytring/kajak/gummibåt/paddleboard etc) under förutsättning att företräde lämnas åt landfiskare. Trolling/dragrodd/släpfiske är inte tillåtet. Maskindriven farkost är strikt förbjuden i enlighet med Länsstyrelsens sjötrafikföreskrifter.

  • Att inte ta del av gällande bestämmelser befriar inte från ansvar.
  • Skräpa inte ner i naturen, kvarglömda fiskelinor och annat skräp kan skada fåglar och andra djur. Medförda föremål får ej lämnas kvar.

  • Minimimått för gädda är 45 cm, maxmått 75 cm:
   Detta betyder att endast gädda mellan 45-75 cm får tas upp. 
   Max 2 fiskar per kort och dag av denna art får behållas.
   När det gäller abborre skall alla abborrar på 38 centimeter eller över återutsättas.

Förutom ovan nämnda regler gäller även Fiskelagen (1993:787) och övrig fiskelagstiftning.

Enskede Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att när som helst ändra reglerna eller stänga sjön för allt fiske.

Sandasjön har begränsat utrymme för att fiska från land. Växla fiskeplats och markera ej dessa i onödan. Visa hänsyn till andra fiskare och gäster. Stör eller hindra heller inte Äventyrsbanans aktiviteter vid bastun. 

Eldning endast tillåtet vid iordningställda eldplatser, engångsgrillar får endast användas i dessa. Respektera eldningsförbud vid brandfara.

Allt fiske sker på egen risk.

FISHING RULES

 • Fishing without a valid fishing license is considered illegal fishing, which is punishable and the equipment can be confiscated.
  Violating the current regulations can result in the immediate forfeiture of fishing rights.
 • The fishing license is personal, must always be carried when fishing and must be presented to the fishing supervisor without request. If you have bought a discounted fishing license for members, membership must be proven. If you cannot show your digital annual pass (or day pass), you must be able to prove your identity.
 • All forms of angling, mashing and fishing with live bait, bait, odorants or the like are prohibited. See separate point about pimp fishing.
 • Only spin fishing and fly fishing are permitted, as well as ice fishing.
 • When ice fishing, bait is allowed, not Power Bait or the like. It is forbidden to release fish that have been taken out of the water during ice fishing, and it is also forbidden to mash and use a float.
 • One hand-held gear per angler allowed. It is not allowed to leave the gear fishing, with or without supervision.
 • The fishing license entitles you to catch and keep a maximum of two salmon-type fish. When two salmonids have been killed, the fishing license is forfeited and a new fishing license is required for all continued fishing, including catch & release fishing. Annual pass holders may only kill one (1) salmonid fish per day and then purchase day passes for all continued fishing.
 • Children up to 17 years old fish on the same fishing license as guardian, a total of two salmon-type fish may be kept. Without a guardian present, a separate fishing license is required.
 • When using a treble hook it is forbidden to release fish (with the exception of pike and perch). See separate rules of conduct that apply to catch & release fishing. In case of negligent re-release, the fishing license may be immediately forfeited.

 • Flotation devices are allowed (float tube/kayak/inflatable boat/paddleboard etc) on the condition that priority is given to shore anglers. Trolling/trawling/ is not permitted. Engine-driven crafts are strictly prohibited in accordance with the County Administrative Board’s maritime traffic regulations
 • Failure to comply with applicable regulations does not exempt from responsibility.
 • Do not litter in nature, forgotten fishing lines and other rubbish can harm birds and other animals. Items brought with you may not be left behind.

 • Minimum size for pike is 45 cm, maximum size 75 cm: This means that only pike between 45-75 cm may be taken up. A maximum of 2 fish per card and day of this species may be kept.
  In the case of perch, all perch of 38 centimeters or over must be re-released.
 • In addition to the above-mentioned rules, the Fisheries Act (1993:787) and other fisheries legislation also apply.
 • Enskede Sportfiskeklubb reserves the right to change the rules or close the lake to all fishing at any time.
 • Sandasjön has limited space for fishing from shore. Switch fishing spots and do not mark them unnecessarily. Show consideration for other fishermen and guests. Don’t disturb Äventyrsbanan’s activities by the sauna.
 • Fires are only permitted at prepared fire places, disposable grills may only be used in these. Respect the fire ban in the event of a fire hazard.

All fishing is done at your own risk.