Catch & Release

Information och förhållningsregler gällande Catch & Release fiske i Sandasjön

(scroll down for information in English)

Tanken med Catch & Release är att den fångade fisken ska överleva. Det är därför viktigt att veta hur man på bästa sätt hanterar fisken för att ge den absolut bästa möjliga chans att överleva. Felaktig och vårdslös hantering gör att fisken dör vid eller efter återutsättning.

 • Använd alltid hullinglös krok! Kläm alltid in hullingen på hullingförsedda krokar. 
 • Anpassa utrustningen för att landa fisken så fort som möjligt.
  Utmattad fisk samlar på sig mjölksyra i blodet och har det svårt att återhämta sig. Kombinationen av utmattning och luftexponering kan vara dödlig. 
 • Använd alltid håv! Håv förenklar avkrokning och hantering avsevärt. Gummerat eller knutlöst nät ger minst skador på slemskiktet.
 • Håll fisken kvar i vattnet!
  Luftexponering är den faktor som enskilt orsakar störst skada! Högsta prioritet måste alltid vara att minimera tiden ovanför vattnet. 1 minut ovanför vattenytan kan vara tillräckligt för att orsaka permanenta eller dödliga skador, särskilt i kombination med utmattning. Låt fisken ligga under vattnet i håven och återhämta sig medan du krokar av, och eventuellt tar ett foto. Använd ett avkrokningsverktyg för att snabba på och minimera hanteringen.
 • Minimera stressen för fisken. 
  Fisken är redan stressad av att ha blivit krokad, hantera den därför inte mer än nödvändigt. Om du måste ta i den, gör det i vattnet och blöt alltid händerna först för att inte skada slemskiktet. Om fiskens skyddande slemskikt skadas kan den lätt få infektioner, bli angripen av svamp och parasiter. Ett tips är att hålla fisken upp o ned, det gör den ofta tillfälligt paralyserad. 
 • Hantera fisken varsamt! 
  Om en fisk måste lyftas ur vattnet, tänk på att tyngdlagarna fungerar annorlunda ovanför ytan. Skelettskador och skador på inre organ orsakas av ovarsam hantering. Lägg aldrig en fisk på land! Det skadar det skyddande slemskiktet. Undvik att trycka med fingrarna på den mjuka delen av buken. De inre organen är känsliga för klämskador, speciellt hjärtat. Lyft aldrig fisken i gälarna och undvik all kontakt med gälarna. De är väldigt känsliga för infektion och fysisk skada. Lyft aldrig en fisk enbart i stjärtspolen, stötta alltid försiktigt med en svagt kupad handflata under bröstfenorna där fisken är mer rigid. Lyft enbart i stjärtspole kan leda till skador på ryggrad och nervsystem.   

   

  När fisken ska återutsättas, håll den i vattnet och stötta den försiktigt på undersidan, tills dess att den simmar iväg av egen kraft.

   

Om fisken blöder kraftigt vid avkrokning, är djupt krokad, eller på något annat sätt är skadad ska den genast avlivas och räknas mot fångstkvoten.

Då vattentemperaturen överstiger 18 grader har fisken det väldigt svårt att återhämta sig, även vid korrekt hantering. Syre löser sig sämre vid stigande vattentemperatur, vilket gör att syrehalten sjunker ju varmare vattnet blir. Fisken blir snabbt utmattad och klarar inte av att återhämta sig i det varma vattnet.
Avstå därför att utöva C&R vid höga vattentemperaturer.

Information in English

The idea of Catch & Release is that the caught fish should survive. It is therefore important to know how to best handle the fish to give it the absolute best possible chance of survival. Improper and careless handling causes the fish to die upon or after release.

 • Always use a barbless hook! Always clamp the barb on barbed hooks.
 • Adjust the equipment to land the fish as fast as possible.
  Exhausted fish accumulate lactic acid in the blood and have a hard time recovering. The combination of exhaustion and air exposure can be fatal.
 • Always use a net! A landing net greatly simplifies unhooking and handling. Rubberized or knotless netting causes the least damage to the mucous layer.
 • Keep the fish in the water!
  Air exposure is the single most damaging factor! The top priority must always be to minimize time above water. 1 minute above the surface of the water can be enough to cause permanent or fatal damage, especially when combined with exhaustion. Let the fish lie underwater in the net and recover while you unhook, possibly taking a photo. Use an unhooking tool to speed up and minimize handling.
 • Minimize stress for the fish.
  The fish is already stressed from being hooked, so don’t handle it more than necessary. If you must touch it, do so in the water and always wet your hands first so as not to damage the mucous layer. If the fish’s protective mucus layer is damaged, it can easily get infections, be attacked by fungi and parasites. A tip is to hold the fish upside down, this often temporarily paralyzes it.
 • Handle the fish carefully!
  If a fish needs to be lifted out of the water, remember that the laws of gravity work differently above the surface. Skeletal injuries and damage to internal organs are caused by careless handling. Never put the fish on dry land! It damages the protective mucus layer. Avoid pressing with your fingers on the soft part of the abdomen. The internal organs are sensitive to crushing injuries, especially the heart. Never lift the fish by the gills and avoid any contact with the gills. They are very sensitive to infection and physical damage. Never lift a fish by the tail spool alone, always gently support with a slightly cupped palm under the pectoral fins where the fish is more rigid. Lifting only in the tail coil can lead to damage to the spine and nervous system.

   

  When the fish is to be released, hold it in the water and gently support it on the bottom, until it swims away under its own power.

   

If the fish bleeds profusely when unhooked, is deeply hooked, or is damaged in any other way, it must be killed immediately and counted against the catch quota.

When the water temperature exceeds 18 degrees, the fish find it very difficult to recover, even with proper handling. Oxygen dissolves less when the water temperature rises, which means that the oxygen content drops the warmer the water gets. The fish quickly become exhausted and cannot recover in the warm water.
Therefore refrain from practicing C&R at high water temperatures.