Stadgar för Enskede Sportfiskeklubb

§1 Klubbens ändamål och syfte
Enskede sportfiskeklubb är en sammanslutning av sportfiskeintresserade personer vars uppgift är att befrämja sportfiske och fiskevård, utöva tävlingsverksamhet samt genom utflykter bereda medlemmarna fiskemöjligheter.

§2 Medlemskap

Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan. Vilande medlemskap kan erhållas efter framställan härom till styrelsen. Rösträtt i ekonomiska frågor tillkommer medlem som erlagt gällande avgifter och är fyllda 18 år. För rösträtt i övriga frågor är åldersgränsen fri.

§3 Medlems åligganden

Det åligger medlem

 • Att vid fiske iakttaga de bestämmelser som gäller för fiskevattnet samt när så erfordras lösa och medföra gällande fiskekort;
 • Att uppträda på det sätt som föreskrives i den lagstadgade allemansrätten;
 • Att alltid uppträda nyktert och på sådant sätt att klubbens renomè inte skadas;
 • Att vara styrelsen och kommitteèr behjälplig med för klubbens funktion nödvändiga arbeten. Det tillkommer var och en som medlem rätten, att som fiskerättsinnehavare, kontrollera och förhindra att olovligt eller olaga fiske sker på klubbens vatten. Eventuella ingripanden skall omgående rapporteras till styrelsen.

§4 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen

 • Att förbereda de ärenden som ska behandlas på årsmötet;
 • Att verkställa av årsmötet och styrelsen fattade beslut;
 • Att senast 20 dagar före ordinarie årsmöte, till klubbens revisorer överlämna klubbens räkenskaper som skall vara avslutade per den 31/3 och de övriga handlingar som erfordras för revisionens verkställande;
 • Att föra klubbens talan inför domstol eller annan myndighet.

§5 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 suppleanter och väljes på årsmötet för en tid av 2 år. Varje år avgår halva styrelsen ( 4st ), och nyväljes eller omväljes. Styrelsen sammanträder minst 1 gång i kvartalet och dessemellan när så är befogat. Styrelsen beslutar med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val då lotten avgör. Styrelsen är beslutsmässig om 3 ledamöter är närvarande. Kallelse till årsmötet skall utgå senast 20 dagar före mötesdagen. Ordföranden och kassören tecknar var för sig, klubbens postgiro och bankgiro.

§6 Revisorer

Två revisorer väljes för 1 år i taget och har som uppgift att granska klubbens räkenskaper och förvaltning. Vid eventuell anmärkning skall detta delgivas ordföranden och behandlas på styrelsemöte före årsmötet.

§7 Kommittéer, Valnämnd och Förvaltare

 • Arbetsutskottet skall bestå av minst 4 personer, varav 1 sammankallande.
 • Valnämnden skall bestå av 2 personer, varav en sammankallande.
 • Materialförvaltare skall föra förteckning över klubbens materiella tillgångar och personligen kontrollera att klubben tillhörigt materiel skötes på ett för klubbens ekonomiskt sätt. Ovannämnda personer väljs för 1 år i taget.

§8 Ordinarie årsmöte

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare)
4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen
9. Val av revisorer och suppleant
10. Val av kommittéer, valnämnd och materialförvaltare
11. Fastställande av avgifter
12. Förslag och ärenden
A. Styrelsens förslag
B. Motioner
13. Avslutning

§9 Avgifter

Medlemsavgiften bestämmes av årsmötet och gäller för 1 år.

Medlemsavgiften skall vara erlagd senast 31/3. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift till klubben. Ny medlem erlägger medlemsavgift så snart inval skett.

§10 Uteslutning av medlem

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss tid yttra sig i ärendet.

§11 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan den väljas som genom långvarigt eller förtjänstfullt arbete gagnat Enskede Sportfiskeklubb. Styrelsen utser hedersmedlem när skäl härför finnes.

§12 Klubbens upplösning

Klubben kan ej upplösas så länge 5 aktiva medlemmar önskar upprätthålla klubbens verksamhet. Om Enskede Sportfiskeklubb upplöses skall eventuella tillgångar tillfalla Sveriges Sportfiske och fiskevårdsförbunds Stockholmsdistrikt.

§13 Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan endast ska efter majoritetsbeslut av 2 på varandra följande klubbmöten varav ett skall vara årsmöte.

Ovanstående stadgar äro antagna vid årsmöte 24/11 1966 och vid föreningsmöte 15/3 1967.

§5 ändrad vid årsmöte 21/11 1968 och föreningsmöte 30/1 1969.

§8,§10 och §13 ändrade vid höstmöte 21/10 1970 och årsmöte 25/11 1970.

§2 ändrad vid årsmöte 2/11 1977 samt vid föreningsmöte 19/4 1978.

§4 och§10 ändrade vid årsmöte 14/11 1979 samt vid föreningsmöte 19/4 1978.

§5 och §12 ändrade vid årsmöte 25/1 1989 samt vid föreningsmöte 26/4 1989.

§3, §5, §8, §9, §10 och §13 ändrade vid föreningsmöte 24/10 1990 samt vid årsmöte 23/1 1991.

§1, §6, §8 och §13 ändrade vid föreningsmöte 18/10 1994 samt vid årsmöte 24/1 1995.

§9 ändrad vid årsmöte 23/2 2009 och vårmöte 13/5 2009.