Stadgar för Enskede Sportfiskeklubb

Organisationsnummer 802009-2345.

§1. Klubbens ändamål och syfte

Enskede sportfiskeklubb är en sammanslutning av sportfiskeintresserade personer. Föreningens uppgift är att främja medlemmarnas fiskeintresse och möjligheter att fiska.

§2. Medlemskap

Alla som söker inträde och betalar föreskrivna medlemsavgifter har rätt att bli medlem. Styrelsen kan utse person som genom långvarigt eller förtjänstfullt arbete gagnat klubben till hedersmedlem.

§3. Styrelsens uppgifter

Styrelsens ansvar är att verkställa och följa upp årsmötets beslut. Däri ingår att förvalta föreningens tillgångar på bästa sätt och att upprätthålla en fungerande verksamhet. Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet och dessemellan när så är befogat. Till årsmötet ska styrelsen ta fram ett förslag till verksamhetsplan, vari ingår de olika verksamhetsområdena och dess funktionärer, samt hur styrelsen tänker sig att disponera föreningens intäkter.

§4. Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av 6 ledamöter och 2 suppleanter och väljs på årsmötet för en tid av två år. Varje år blir hälften av platserna i styrelsen (3+1 personer) föremål för omval eller nyval. Mötet väljer ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom vid val då lotten avgör. För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen utser vilka ledamöter som kan teckna föreningens firma. Styrelsen utser de funktionärer som den anser behövs för att sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen kan även för särskilda ärenden adjungera personer för att handlägga dessa ärenden på ett effektivt sätt.

§5. Revisorer

Två revisorer väljs för ett år och har som uppgift att granska föreningens räkenskaper och förvaltning. Räkenskapsåret avslutas per 31 december varje år. Vid eventuell anmärkning i revisionen skall styrelsen informeras. Styrelsen behandlar anmärkningen före årsmötet.

§6. Valberedning

Valberedning väljs för ett år och skall bestå av minst 2 personer, varav en sammankallande. Valberedningens uppgift är att inför val föreslå ledamöter och suppleanter till styrelsen, revisorer, samt att vara styrelsen behjälplig när det gäller att utse funktionärer.

§7. Ordinarie årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. För att ha rösträtt på årsmötet krävs att årsavgiften är betald senast 31 mars och att man är över 16 år. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast 1 mars. Årsmötet hålls i april månad. Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg. Möteshandlingar, dvs verksamhetsberättelse, motioner och styrelsens yttrande på dessa, revisionsberättelse, verksamhetsplan och valberedningens förslag, skall bifogas kallelsen. Verksamhetsberättelse och övriga underlag till revisionen ska finnas tillgänglig för revisorerna senast 15 februari och revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 15 mars.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av mötesfunktionärer (ordförande och sekreterare).
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande.
 9. Val av kassör.
 10. Val av övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av verksamhetsplan.
 14. Motioner.
 15. Fastställande av avgifter.
 16. Övriga frågor.
 17. Avslutning.

§8. Extra årsmöte / medlemsmöte

Styrelsen kan sammankalla extra årsmöte eller medlemsmöte. När minst 15 medlemmar skriftligt till styrelsen begär detta ska extra årsmöte/medlemsmöte sammankallas. Finns beslutspunkter ska beslutsunderlag, datum och plats annonseras senast tre veckor före mötet.

§9. Avgifter

Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och gäller för ett år (perioden april – mars). Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Ny medlem erlägger medlemsavgift i samband med inträde i föreningen.

§10. Uteslutning av medlem

Medlem som uppsåtligen skadar föreningen, grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att föreningens anseende skadas kan uteslutas av styrelsen. Fråga om uteslutande får dock ej avgöras förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss tid yttra sig i ärendet.

§11. Föreningens upplösning

Upplösning av Enskede Sportfiskeklubb kan endast ske efter att beslut om detta fattats med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten / medlemsmöten där det gått minst tre månader mellan mötena. Om Enskede Sportfiskeklubb upplöses skall eventuella tillgångar tillfalla välgörenhetsorganisation som beslutas på medlemsmöte.

§12. Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan endast ske efter att beslut om detta fattats med 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten / medlemsmöten där det gått minst tre månader mellan mötena.